កម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ខេត្តកំពត នៃមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពត

ម៉ោងផ្សាយ

កម្មវិធីផ្សាយ

រយៈពេល
8 ព្រឹក -Promo TV -ចម្រៀង -វីដេអូសក្តានុពលខេត្តកំពត រយៈពេល ៥ឆ្នាំ -ស្ពតអប់រំពីកូវីដ ១៩ -វីដេអូ តំបន់ទេសចរណ៍ខេត្តកំពត 10 min 10 min 21 min 9 min 10 min
9 ព្រឹក -ព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពត -នាទីភាពយន្ត (ហុងកុង) (ករណីសល់ពេលចាក់បទចម្រៀង) 5 min 90 min
10ៈ35 ព្រឹក 11ៈ10 ព្រឹក -ព័ត៌មានដកស្រង់ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃ -ព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពត -ស្ពតអប់រំពីកូវីដ ១៩ -រឿងអប់រំខ្លី -ចម្រៀង 35 min 5 min 45 min
12:00 សម្រាក
2 រសៀល -Promo TV -វីដេអូសក្តានុពលខេត្តកំពត រយៈពេល ៥ឆ្នាំ -ស្ពតអប់រំពីកូវីដ ១៩ -ចម្រៀង និងវីដេអូអប់រំខ្លីៗ 10 min 21 min 4 min 25 min
3 រសៀល -ព័ត៌មានក្នុងខេត្តកំពត -នាទីភាពយន្ត 5 min 90 min
4:35 រសៀល -ចម្រៀង, វីដេអូអប់រំកូវីដ ១៩, វីដេអូអប់រំខ្លី 25 min
5:00 ល្ងាច សម្រាក

-បញ្ជាក់ៈ កម្មវធីផ្សាយសាកល្បង ពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ @រក្សាសិទ្ធក្នុងការកែប្រែ ក្នុងករណីចាំបាច់