មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្ត​កំពត​ ជា​មន្ទីរ​ដែល​ចំណុះ​ឱ្យ​ក្រសួង​ព័ត៌​មាន​។ មន្ទីរ​ព័ត៌​មាន​ខេត្តកំពត​ មាន​អង្គ​ភាព​ចំណុះមួយ

គឺវិទ្យុ​ជាតិ​៩មករា​​ FM99.70MHz។ មន្ទីរ​ព័ត៌មាន​ខេត្តកំពត​ មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​ក្នុង​ភូមិ​ ១ឧសភា​ សង្កាត់​

កំពង់​កណ្តាល​ ក្រុងកំពត​ ខេត្តកំពត។